religionenesdag-teaserAhmadiyya Muslim Jama'at har en lang tradisjon for å arrangere Religionenes dag. Tradisjonen ble igangsatt av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, den siste tidens reformator og profet. Han understreket at religionsdialog motvirker konflikt og det derfor skulle arrangeres en sammenkomst hvor reprsentanter for forskjellige religioner kunne samles og ha foredrag om ett emne hvor alle foredragsholdere tok utgangspunkt i sine hellige skrifter. Dette forslaget ble satte i praksis og idag arrangerer Ahmadiyya Muslim Jama'at slike konferanser og dialogsmøter verden over for å fremme forståelse og toleranse og derved legge grunnlaget for fred i samfunnet.

Den 27. oktober 2011 arrangerte menigheten i Norge (AMJ Norge) dette årets Religionenes dag. Tema for sammenkomsten var "Min religion om internasjonal fred og solidaritet". Tilstede var representanter for katolisismen, hinduisme, bhai, buddhisme og islam. Alle representanter holdt ett innlegg på omtrent 10 minutter.

Arnfinn Haram, representant for katolismen, pratet om liturgiens viktighet og hvilken rolle den har i den kristnes liv. Han påpekte at katolisismen handlet om kjærlighet, familie og menneskets forhold til gud.

Representant for hinduisme, Terje, fremla den vedaiske læren. Han begynte med å påpeke at Veda betyr vitenskap. Han fremla at versene gjør det ganske klart at vi er åndelige vesener og vi må oppgi denne materialistiske verden, for det som skiller oss fra dyr er nemlig den egenskapen at vi kan ta opp ånden i oss. Vi alle kan forsøke verden, men gud har egne planer. Og det er kanskje lurt å la planlegging være opptil gud. Når menneske blir åndelig, skaper det fred i verden.

Synnøve Marie representant for Bhai troen, fortalte at ifølge bhai troen vil verdensfreden vil komme gjennom politisk system som vil være åndelig. Bhai mener at vi mennesker kan lære å kjenne Gud gjennom guds manifestasjoner. Bhaiene mener gud er én, menneskene er derfor også ett vesen. Vi ser at dagens egoistiske holdninger ikke faller sammen med menneskets natur. Verdensfred kan bare etableres gjennom menneskehetens enhet, religioners enhet, at det er kun ett land, jorda, og alle mennesker er dets innbyggere.

Representant fra buddhismen, Jonathan Nymoen, påpekte at menneskets lidelse kan fjernes og det skjer gjennom meditasjon og innsikt. når det gjelder verdensfred må vi tenke utenfor boksen. Det er våre egoistiske, ignorante ideer som som skaper problemer og lidelser. Det er viktig å innse at dette livet ikke er evig,  om menneske hadde gitt slipp på sitt hat og egoisme, ville vi ha hatt en bedre verden. Mennesker som jaget muslimer etter 22. juli 2011, gjorde det ut fra sitt hat og uten innsikt.

Representant for muslimer, Truls Bølstad, berettet i sitt innlegg at islam er en strengt monoteistisk religion, og anser avgudsdyrkelse for å være den verste av alle synder. Likevel understreker Koranen det fornuftige i å vise toleranse: Tal ikke nedsettende om dem de tilber ved siden av Allah...slik at ikke de i fiendskap skal tale nedsettende om Allah i sin uvitenhet. (6:9) - Man skal ikke såre andres følelser, og derved legge grunnlag for hat. Dette gjelder ikke bare med hensyn til religion. 

Dette ble etterfulgt av en pause for kaffe og kaker med mulighet for å forsyne seg av bøker og pamfletter som var tilgjengelig for publikum. Etter pausen ble det en spennende spørsmål og svar-sesjon og hele arrangementet ble avsluttet med takketalen og stillebønn ledet av den nasjonale lederen for AMJ Norge.